Sản phẩm   /  Điều tiết sinh sản

SUN - PROGESTERON
An thai, chống sẩy thai, kích thích động dục
Sun-Prost
Kích đẻ sớm, hẹn giờ đẻ, điều trị vô sinh, tăng năng suất sinh sản
Sun- Oxytocin
Kích đẻ, kích thích ra nhau sớm và tiết sữa